بازی دوز با پرداخت درون برنامه ای

IDE : Eclipse

آدرس برنامه :

https://cafebazaar.ir/app/farshad.kalhor.app.ir.tictactoe/?l=fa