بازی سوپرمایند یک بازی ذهنی است که دارای سه مرحله آسان، متوسط و سخت میباشد.در حین بازی هم 3 ثانیه و سه جان به کاربر داده میشود تا مراحل بازی را پیش ببرد.رکوردها نیز با نام دلخواه کاربر ذخیره میشوند.منوی این بازی هم بصورت rayMenu میباشد.اطلاعات بیشتر درمورد این برنامه را میتوانید در لینک زیر بخوانید:

www.sourcecode-roid.blogfa.com/post/3