این دستیار صوتی قابلیت انجام این کار ها را دارد:فقط از زبان انگلیسی پشتیبانی میکند

hello hey hi ...

 

open site 'نام سایت'

how are you

wikipedia summery 'یک موضوع'

send mail

auto tired

tell me funny

و...

امکان اضافه کردن دستورات دلخواه در صورت نیاز وجود دارد.