این بازی شطرنج با دیزاین متریال میباشد که تنها شطرنج متریال در بازار است