این بازی تغییراتی نسبت به نسخه ابتدایی پیدا کرده و بسیار بهبود پیدا کرده و اماده استفاده است