سناریوی پروژه بانکداری به شرح زیر است :

1- اضافه کردن مشتری جدید: با کلیک بر روی این سناریو فرم وارد کردن اطلاعات مشتری نمایش داده
میشود و در پایان اطلاعات وارد شده در فایل customer.txt ذخیره میشود.
2-افتتاح سپرده: در صورتی که مشتری از مشتریهای شعبه باشد، با کلیک بر روی این سناریو، فرم ورود
اطلاعات سپرده نمایش داده میشود. در غیر این صورت، ابتدا باید بر روی گزینه "اضافه کردن
مشتری" کلیک نموده و سناریو اضافه شدن مشتری جدید انجام میشود.
3- اضافه کردن یک شعبه: فرم ورود اطلاعات شعبه نمایش داده میشود.
4- اضافه کردن یک کارمند جدید به کارمندان شعبه: فرم ورود اطلاعات کارمند شعبه نمایش داده میشود.
5- برداشت: فرم برداشت وجه نمایش داده میشود.
6- واریز: فرم واریز وجه نمایش داده میشود.
7- انتقال وجه: فرم انتقال وجه نمایش داده میشود.
8- واریز سود: فرم واریز سود نمایش داده میشود.
9- نمایش اطلاعات مشتری: فرم نمایش اطلاعات مشتری نمایش داده شود.
10- نمایش اطلاعات سپرده: فرم نمایش اطلاعات سپرده نمایش داده شود.
11- نمایش اطلاعات کارمند: فرم نمایش اطلاعات کارمند نمایش داده شود.
12- نمایش اطلاعات شعبه: فرم نمایش اطلاعات شعبه نمایش داده شود.
13- بستن سپرده: فرم بستن سپرده نمایش داده میشود.