امکانات سیستم

   - تعریف چندین یونیت ، تعریف پزشک و پرسنل و امکان اتصال به RFID
   - امکان اتصال به کارتخوان (پوز ملت)
   - ثبت طرح درمان و نمایش گرافی و بانک تصاویر بیماران و ثبت تصاویر گرافی 
   - وقت دهی به بیمار و یادآوری نوبت از طریف پیامک
   - ارسال پیامک به بیماران مورد نظر، گروه های خاص، بیماران بدهکار
   - جستجو سریع بیمار براساس مشخصات دموگرافیک
   - ثبت اطلاعات معرفین و طبقه بندی بیماران براساس معرف
   - ثبت اطلاعات ملاحظات ویژه برای هر بیمار
   - یادآوری فعالیت های مجموعه (بیماران امروز، سررسید چک های بیماران، فالوآپ و ...) در روز جاری
     - وقت دهی دوره درمان
   - امکان تنظیم سطوح دسترسی لازم به هر کاربر بنا به نظر مدیریت مجموعه
   - امکان قرار دادن عکس بیمار جهت تکمیل پرونده پزشکی آن ها از طریق webcam یا scanner    - امکان تعریف کاربران و تعیین سطوح دسترسی
   - ثبت و مدیریت هزینه های مواد مصرفی ، حقوق پرسنل و هزینه های مطب
   - مدیریت چک های دریافتی از بیماران
   - گزارشات متنوع از لیست بیماران ثبت شده در سیستم
   - امکان تهیه گزارش از لیست بیماران بدهکار و طلبکار
   - امکان تهیه گزارش براساس خدمات و درمان های انجام شده
   - گزارشات متنوع مدیریتی و حسابداری