با استفاده از این سورس دو عکس از طریق وب کم گرفته می شود و روی آنها مقایسه صورت می گیرد و مشخص می کند آیا این دو عکس یکی هستند یا خیر